Waar ligt uw kracht in de zorgketen?


Organisaties in de zorg zijn voortdurend ‘in beweging’. Dit geldt voor ziekenhuizen, gezondheidscentra, zorgkantoren, instellingen voor verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, huisartsen, zorgverzekeraars, jeugdzorg, opleiders, de NZA, allerlei koepelverenigingen in de zorg en vele anderen. De belangrijkste prikkel voor deze dynamiek?

Het betaalbaar krijgen van de zorg

Daarbij speelt een vraag als: ‘welke zorg moet bij iemand met een chronische aandoening, door een professional uitgevoerd worden en wat ‘mag’ een mantelzorger doen?’ Of andersom gesteld: wat ‘moet’ een mantelzorger doen en wat ‘mag’ een professional nog doen?’ De vraag ‘moet er altijd sprake zijn van een behandeling of is niets doen vaak niet beter?’ is een andere loot aan deze stam die steeds vaker hoorbaar is in de gesprekken tussen zorgvrager en zorgverlener. Een dergelijk gesprek is ook illustratief voor de verkleining van de kenniskloof tussen burgers en zorgprofessionals.

Roep om transparantie is groot
Gevoed door betrouwbare en minder betrouwbare medisch georiënteerde websites, patiëntenplatforms en beschikbare mogelijkheden elders in de wereld, gaat men het gesprek aan met de behandelaar. Niettemin blijft er, ten faveure van de zorgprofessional, doorgaans een verschil in inzicht en expertise. Vanuit de patiënt en de verzekeraars is de roep om transparantie groot. De zorgsector werkt hier al hard aan, getuige de opkomst van websites waarop de prestaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen in beeld worden gebracht.

Met een negatieve bril op zou de conclusie van dit alles kunnen zijn: ‘dit leidt tot restricties vanuit de verzekeraars en tot shopgedrag van de ‘consumerende’ patiënt en daar kunnen we de zorg toch niet op inrichten…’

Waar geloof ik in?

Ik sta meer voor een positieve invalshoek waarin ik de diverse actoren in het zorgveld op zoek zie gaan naar de juiste transactie en dat is mijns inziens alleen maar toe te juichen. En ja, dat heeft de nodige impact op de onderlinge verhoudingen tussen die actoren, zowel in de flexibilisering van structuren – organisatievorm, vastgoedbeheer, informatie- en financieringsstromen – als cultuur – hoe gaan we met elkaar om; zien we zowel de individuele als de collectieve belangen en hoe handelen we daarnaar?

Niet iedereen kan mee
Wat vraagt dit nu aan competenties van het management en de medewerkers? Een ieder wordt uitgedaagd op zowel verbindende als (zelf)reflecterende vermogens die hem of haar in staat stellen binnen het zorgveld constructieve samenwerkingsverbanden aan te gaan.

Ik zie vanuit de praktijk dat er bij de diverse actoren een extra accent komt te liggen op competenties als flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid, assertiviteit, netwerken, organisatiebewustzijn en uiteraard…samenwerken. Ik zie echter ook dat niet iedereen – los van zijn of haar functie – met de benoemde dynamiek mee kan of wil.

Ik pleit er dan ook voor om ruimte te creëren in organisaties om met dit thema – ‘waar ligt mijn kracht in de zorgketen?’ – aan de slag te gaan. Zowel op het niveau van gedrag/competenties als op de motivatoren en drijfveren die daar aan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld door het creëren en blijvend stimuleren van een learning community waarin zowel interne als externe stakeholders vertegenwoordigd zijn en waarin ruimte is om met voornoemde competenties en drijfveren aan de slag te gaan.

Bewust kiezen

Alvorens hiermee aan de slag te gaan is het cruciaal om – zowel op individueel als op organisatieniveau – te kiezen welke rol het beste past. Twee rollen zijn hierin basaal: die van regisseur die zich als spin in het web beweegt tussen de diverse actoren in het zorgveld om tot effectieve – en daarmee ook kosteneffectieve – matches te komen tussen zorgvraag en zorgaanbod. En die van professional die de daadwerkelijke zorg verleent. Hoewel het zo wellicht twee tegenpolen lijken, ligt het in de praktijk uiteraard genuanceerder.

Iedereen die in de zorg actief is zal een mix van beide rollen in zich dienen te hebben om goed te kunnen functioneren. Hebt u voor uzelf, als teamleider, directeur, medewerker, manager of bestuurder scherp waar u staat? En is er binnen uw organisatie consensus over? Wij gaan over deze en aanverwante vragen graag de dialoog met u aan.

Wilt u reageren op deze bijdrage? Stuur een mail aan: info@los-assessments.nl of vincent@3b3advies.nl

 

Over Vincent van der Heijden: Vincent is Registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en als associate verbonden aan LOS-assessments. Hij is in het zorgdomein (care & cure) en daarbuiten actief op het vlak van mobiliteit (in- door, en uitstroom) en organisatieontwikkeling. Hij ziet, in toenemende mate, organisaties en medewerkers die bezig zijn met het (her)definiëren van hun koers en ondersteunt hen in dat proces.